Nivel

Privacy policy

For the IOS and Android app "Feilparkering"


The app FEILPARKERING is developed and owned by Nivel AS. Nivel is a company that helps municipalities regulate the commercial rental of electric scooters. 


Personal information

FEILPARKERING is used without the user having to give up any personal information. We will nonetheless inform you about accesses required when you use the app, data that is transferred when the app is used and who is given access to this data. 


Access

In order for the user to register incorrect parking the app must have phone position access while in use as well as camera access while taking a photo of the incorrectly parked scooter. While in use the app also requires access to mobile data or to a wireless network (Wi-Fi). 


Data transferred when using the app

When you register an incorrect parking the following data for this registration is sent to us: 

  1. The content of the QR code of the scooter you register if you scanned this while registering.
  2. The position of the photo at the time of registration (time of scanning QR code). 
  3. The photo you are asked to take of the scooter (in approximately 1 megapixel resolution). 
  4. An app ID which is a code generated for each app installation and which is therefore unique for each installation, but which can not be linked to you as a user. 
  5. The IP address of the phone. 


Who is given access to the data transferred?

The data in points 1-3 in the list above is shared with the municipality where the registration was done as well as with the relevant scooter operator. The municipality uses the information to keep statistics of incorrect parking from the various scooter operators and if necessary introduce sanctions against the operators with a large amount of incorrect parking incidents. The scooter operators can use this information to inform the relevant scooter user that their latest parking was not satisfactory as well as to improve their general guidelines on correct and incorrect scooter parking. The app ID is used to collect data on how many unique users of the FEILPARKERING app register incorrect parking. The IP address is registered as security against data attacks and is deleted 2 weeks after registration. 


Third party suppliers

The FEILPARKERING app uses map services from Mapbox. Your approximate location when opening the app will be shared with Mapbox for the correct map section to be downloaded to your phone. Read more about Mapbox’ privacy ruleshere.

Can I delete a registration?

You can delete the image in a submitted registration by contacting privacy@nivel.noand supply the app ID which is found at the bottom of the app menu. 


About this document

Valid from 01.02.2021. Changes in the privacy policy will be updated on this page. 

Personvern

Hvem lager appen?

Appen Feilparkering utvikles og eies av Nivel AS. Vi er et selskap som hjelper kommuner med å regulere kommersiell elsparkesykkelutleie.   


Personopplysninger

FEILPARKERING brukes uten at du trenger oppgi noen opplysninger om deg selv. Vi vil likevel gjøre oppmerksom på tilganger som kreves når du bruker Feilparkering-appen og hvilke data som overføres og hvem som får tilgang til disse dataene. 


Tilganger

For at du skal kunne registrere feilparkeringer med må appen ha tilgang til telefonens posisjon når appen er i bruk og til kameraet når du tar bilde i appen av en feilparkert sykkel. 

Appen trenger også tilgang til mobildata ved bruk, eller tilgang til trådløst nett (Wi-Fi).  


Hvilke data sendes og hva gjøres med disse?

Når du registrerer en feilparkering sendes følgende data for denne til oss:

  1. Innholdet i QR-koden på sparkesykkelen du registrerer, hvis du scanner denne i registreringsprosessen.
  2. Telefonens posisjon for registreringstidspunktet (tidspunkt for QR-kode-scan).  
  3. Fotoet du blir bedt om å ta av sykkelen (i ca 1 megapixlers oppløsning)
  4. En app-ID som er en kode som genereres for hver appinstallasjon og som er unik for hver installasjon, men som ikke kan knyttes til deg som bruker. 
  5. Telefonens IP-adresse


Hva gjøres med disse dataene? 

Dataene i punkt 1.-3. i listen over deles med kommunen der registreringen ble gjort og den aktuelle sparkesykkelaktøren. Kommunen bruker informasjonen til å føre statistikk over dårlige parkeringer fra de ulike selskapene og om nødvendig innføre sanksjoner mot de selskapene som har mange dårlige parkeringer. Sparkesykkelaktørene kan bruke denne informasjonen til å informere den aktuelle kunden som har parkert sykkelen sist om at parkeringen ikke var bra og til å forbedre sin generelle veiledning om hva som er god og dårlig parkering. 

App ID brukes til å samle data på hvor mange unike brukere som registrerer feilparkeringer. IP-adressen registreres som sikkerhet mot dataangrep og slettes 2 uker etter registrering. 


3-parts-leverandører

Appen bruker karttjenester fra Mapbox. Din omtrentlige lokasjon når du åpner appen  vil bli delt med Mapox slik at det rette kartutsnittet kan lastes ned til telefonen din. Les mer om Mapbox’ personvernrelger her.


Kan jeg slette en registrering?

Du kan slette bildet i en innsendt registrering ved å ta kontakt med privacy@nivel.no og oppgi App-IDen som du finner nederst i menyen i appen. 


Om dette dokumentet

Gyldig fra 01.02.2021. Endringer i personvernreglene vil oppdateres på denne siden. 

Download App here:
Google Play StoreApple App Store